Stockedssläkten i Överlännäs socken

Byn Stocked, i Överlännäs socken i centrala Ångermanland, ingick under 1500-talet i det hemman som ägdes av landskapets mest välbärgade invånare - landsköpmannen Måns Gullesson och hans son, lappfogden Klement Månsson. Den stora egendomen splittrades under århundradets senare del och hemmanet i Stocked blev föremål för omfattande arvstvister under 1600- och 1700-talet. Tvisterna har avsatt många spår i domböckerna, vilket gjort denna omfattande släktutredning möjlig. Den släkt som tvistade om hemmanet har jag valt att kalla "Stockedssläkten", även om stamfadern kom från grannsocknen Sånga.

Tabell 1

Per Nilsson. Bonde i Para, Sånga s:n1. Född 157(0)2 och nämnd 1613-16581.

Barn utan känd moder:
Olof Persson, nämnd 1646-1695 (se tab 2)
Lars Persson, nämnd 1646-1679 (se tab 3)
Jon Persson, nämnd 1656-1671 (se tab 4) 


Tabell 2

Olof Persson (son till Per Nilsson, tab 13). Bonde i Para, Sånga s:n1. Född 162(2)4,

Levde ännu 25/10 1692 men var död före 21/1 16955. Var 1648 skräddarlärling6, 1660 nämndeman7, och någon gång före 1695 kyrkvärd5. Ägde 1650 jord i Mellby, Överlännäs s:n8 och köpte 1657 ett hemman i Björkå, Överlännäs s:n9. Uppträdde ovanligt ofta vid tinget i Boteå och dömdes bl a för att ha förolämpat länsmannen, gjort oljud inför rätten och för att vid flera tillfällen inte fullgjort tiondet, lagmansräntan och skjutshållet. Sålde 1692 sitt hemman till Sven Eriksson och Johan Eriksson i Hola, Torsåker s:n samt Josef Nilsson i Salom, Torsåker s:n10. Gift med NN Bertilsdotter, dotter till Bertil Andersson i Gräta, Nora s:n11.

Barn (högst sannolikt12):
Bertil Olofsson. Bonde i Korvsta, Överlännäs s:n. 


Tabell 3

Lars Persson (son till Per Nilsson, tab 113). Bonde i Sånga, Sånga s:n1. Nämns första gången 164614 då han var boende i Para men köpte 12 seland jord i Sånga. Kallades 1648 skräddare. 1671 köpte han ett hemman bestående av jord i byarna Stocked och Mellby av sina svågrar15, vilket tyder på att det var hustruns arvejord. Levde ännu 167916, men var död före 168717. Gift med NN Stensdotter18, dotter till kyrkoherden i Boteå socken Steno Danielis och hans hustru Elisabet Bengtsdotter.

Barn:
Elisabet Larsdotter. (Se tab 5)
Brita Larsdotter. Död före 1725 i Sångal, Sånga s:n. (Se tab 6)
Karin Larsdotter. Död före 1725 i Stocked, Överlännäs s:n. (Se tab 7)
Marina Larsdotter. Död i oktober 1725 i Stocked, Överlännäs s:n. (Se tab 8)
Lars Larsson. Född 1660/61. Död efter 1739 i Sånga, Sånga s:n. (Se tab 9) 


Tabell 4

Jon Persson (son till Per Nilsson, tab 119). Båtsman och bonde i Mellby, Överlännäs s:n. Nämns första gången 165620 och var död före 19/6 167321. Gift med Kerstin22 av okänd härkomst, som levde ännu 167923.

Barn:
Israel Jonsson,  nämnd 1683-1728. Övertog hemmanet i Mellby24.


Tabell 5

Elisabet Larsdotter (dotter till Lars Persson, tab 325). Bondhustru i Stocked, Överlännäs s:n. Gift före 167926 med Olof Jonsson27 av okänd härkomst och med honom bosatt i Stocked.

Tabell 6

Brita Larsdotter (dotter till Lars Persson, tab 325). Bondhustru i Sångal, Sånga s:n. Död före 172525. Gift före 167028 med Hans Persson29, son till Per Clementsson i Sångal30.

Barn:
Per Hansson. Övertog hemmanet i Sångal31.
Lars Hansson, född 1677 (se tab 10).
Gabriel Hansson. Född 168132. Gift till Stöndar, Boteå s:n31.
Jon Hansson, nämnd 171331.


Tabell 7

Karin Larsdotter (dotter till Lars Persson, tab 325). Bondhustru i Stocked, Överlännäs s:n. Död före 22/10 172333. Gift före 168934 med Sven Larsson35 av okänd härkomst.

Barn:
Sven Svensson. Soldat och bonde i Stocked. Han var gift med Ingeborg Olofsdotter av okänd härkomst, men äktenskapet var barnlöst. Sven dog 8/12 1718 i Norge33


Tabell 8

Marina Larsdotter (dotter till Lars Persson, tab 325). Bondhustru i Korvsta, Överlännäs s:n och Stocked, Överlännäs s:n. Död i oktober 172536. Gift 1:a gången med Olof Nilsson i Korvsta37. Gift 2:a gången, före 169417, med Erik Hansson från Lökom38, Överlännäs s:n, som levde ännu 172639 men var död 172940. Flyttade med Erik till hemmanet i Stocked våren 169417 och bodde där till sin död.

Barn i 1:a giftet:
Sara Olofsdotter. Död i Korvsta, Överlännäs s:n. Gift med Olof Bertilsson i Korvsta och bosatt med honom i Korvsta41.
NN Olofsdotter. Död i Stocked. Gift med Nils Olofsson (f 1683, d 1766-01-1242) i Kläpp, Överlännäs s:n, och med honom bosatt i Stocked39.
Jon Olofsson, bosatt i Korvsta 172943.

Barn i 2:a giftet:
Inga barn44


Tabell 9

Lars Larsson (son till Lars Persson, tab 325). Nämndeman och bonde i Sånga, Sånga s:n. Född 1660/6145. Död efter 173945 i Sånga. Gift med NN Israelsdotter, dotter till brofogden Israel Persson Böös i Solom, Styrnäs s:n46.


Tabell 10

Lars Hansson (son till Brita Larsdotter, tab 6). Född ca 1677. Båtsman under namnet Lars Hansson Hvitlåck 1711-1717. Bonde i Solom, Styrnäs s:n 1716-1721 där han åbodde och brukade halva Jon Nilssons hemman47. Därefter landbonde i Arlom, Boteå s:n 1722-172748 och slutligen bonde i Stocked, Överlännäs s:n. Köpte 14/10 1727 Stockedshemmanet av morbrodern Lars Larsson för 568 Daler, 16 öre Kopparmynt, 30 Dr för Lars Larssons bördsrätt inbegripen. Död efter 174849. Avlade 1710 oäkta barn med pigan Karin Larsdotter i Mellby50. Lars fick för detta böta och betala underhåll samt tillsammans med barnets moder stå i pliktpallen vid kyrkan en söndag. Friade 1716 till Johan Nilssons dotter i Valla, Boteå s:n, men äktenskapet blev inte av51. Gift med Maria av okänd härkomst52

Barn utom äktenskap:
NN, av okänt kön, född oäkta i augusti 171050

Barn i giftet:
Hans Larsson. Trolovad med Margareta Månsdotter i Lökom51. Död 174353.
Daniel Mellin. Född 1717 och död 179354. Länsman i Stocked, Överlännäs s:n. Gift troligen 174655 med Hedvig Lundström, dotter av länsmannen Henrik Lundström och hans hustru Elisabet Gene i Utnäs, Styrnäs s:n.


Källor:

1 Tionde-, kotals-, hjonelags- och mantalslängder för Sånga socken.
2 Roterings- och utskrivningslängder, Norrland, 1638.
3 DB Boteå tlg, 1658 10/7, p11.
4 Roterings- och utskrivningslängder, Norrland, 1638.
5 DB Boteå tlg, 1695 28/1, p60.
6 DB Boteå tlg, 1648 3/7, p25.
7 DB Boteå tlg, 1660 30/6, p21.
8 DB Boteå tlg, 1650 21/6, p20.
9 DB Boteå tlg, 1658 30/1, p9.
10 DB Boteå tlg 1698 30/3, p81.
11 DB Nora tlg 1656 6/12, p18.
12 Namnet Bertil förekommer i övrigt inte i området vid denna tid, varför Bertil Olofsson med stor sannolikhet bör vara son till Olof Persson och har då fått sitt namn från Olof Perssons svärfader.
13 Var bror till Olof Persson i Para (DB Boteå tlg, 1648 3/7, p25, DB Boteå tlg, 1661 24/10, p3) som var son till Per Nilsson i Para.
14 DB Boteå tlg 1646 29/7, p15.
15 DB Boteå tlg 1671 20/3, p3.
16 DB Boteå tlg 1679 4/4, p8,11,13,20.
17 DB Boteå tlg 1694 9/11.
18 Detta är ett antagande grundat på att Lars Persson köper hustruns arvejord i Stocked (DB Boteå tlg 1671 20/3, p3), det hemman som Herr Stens änka fått frihet på 1649 (Härnösands stifts herdaminne). Lars Persson och hustrun hade en dotter som hette Marina och den enda som i övrigt påträffats med detta namn i trakten är Steno Danielis dotter Marina. Lars Perssons dotters namn kommer därför troligen från hans hustrus släkt.
19 Var bror till Lars Persson i Sånga (DB Boteå tlg, 1667 21/6, p2) som var son till Per Nilsson i Para.
20 DB Boteå tlg 1656 27/7, p24.
21 DB Boteå tlg 1673 19/6, p11.
22 DB Boteå tlg 1676 28/1, p12.
23 Kerstin står för hemmanet i MTL 1979.
24 Mantalslängder för Överlännäs socken
25  Lars Larsson i Sånga, Sånga s:n hade systrarna Brita Larsdotter, gift med Hans Persson i Sångal, Sånga s:n, Marina Larsdotter, gift med Erik Hansson i Stocked, avlidna Karin Larsdotter som var gift med Sven Svensson i Stocked, samt Elisabet Larsdotter. Lars Larsson bodde på fadershemmanet i Sånga och syskonens moder hade 22 seland arvejord i Stocked och Mellby (DB Boteå tlg 1725 13/10, p 23).
26 Olof Jonsson upptas, i mantalslängden, som gift i Stocked från år 1679.
27 Olof Jonsson i Stocked omnämns 1694 som Marina Larsdotters svåger och den enda av systrarna han kan ha varit gift med är Elisabet Larsdotter (Boteå tlg inneliggande handlingar 1726).
28 Hans Persson upptas i mantalslängden som gift i Sångal från år 1670.
29 Hans Persson var svärson till Lars Persson i Sånga (DB Boteå tlg 1679 4/4, p13).
30  Hans Persson tog, tillsammans med sin bror Clement, över hemmanet i Sångal från Per Clementsson (MTL). Det är därför högst sannolikt att Per Clementsson var fadern.
31 DB Boteå tlg 1713 26/12, p6.
32 Boteå tlg inneliggande handlingar 1745, vårtinget.
33 DB Boteå tlg 1725 13/10, p23.
34 Sven Larsson upptas i mantalslängden som gift i Stocked från år 1689.
35 Karin Larsdotters ende son hette Sven Svensson (DB Boteå tlg 1725 13/10, p23). Han tog 1715 (MTL) över hemmanet i Stocked efter modern, och änkan, Karin. Detta hemman beboddes 1689-1693 (MTL) av Sven Larsson, som alltså högst sannolikt var Karins man.
36 Boteå tingslags dombok 1726, 16/5, p45.
37 Erik Hansson och Marina var bosatta i Korvsta när de tillträdde hemmanet i Stocked (Boteå tlg inneliggande handlingar 1726). Marina satt som änka på hemmanet i Korvsta 1683-1689 efter Olof Nilsson, som alltså var hennes första man (MTL).
38 Erik Hansson var bror till Hans Hansson och Margareta Hansdotter i Lökom (Boteå tlg inneliggande handlingar 1729) samt Nils, Olof och Barbro och hade föräldrahemman i Lökom (DB Boteå tlg 1727 12/10, p16).
39 Boteå tlg inneliggande handlingar 1726.
40 Boteå tlg inneliggande handlingar 1729.
41 Boteå tlg 1726, 16/5, p 45.
42 Överlännäs sockens kyrkoarkiv, dödbok.
43 Jon Olofsson i Korvsta stämmer Lars Hansson i Stocked för hemmansbesittningen (Boteå tlg inneliggande handlingar 1726). För att kunna göra anspråk på Stockedshemmanet måste han ha varit son till Marina Larsdotter i hennes gifte med Olof Nilsson i Korvsta.
44 DB Boteå tlg 1726 16/5, p45.
45 Sägs vara 78 år gammal i DB Boteå tlg 1739 29/1, p17.
46 DB Boteå tlg 1711 19/1, p27.
47 Betalar Jon Nilsson i Solom 35 Dr Kmt för slitage på huset under de 6 år han åbott och brukat halva hemmanet (DB Boteå tlg 1725 23/1, p29).
48 Mantalslängder, Boteå socken
49 Levde ännu 1748 (DB Boteå tlg 1748).
50 DB Boteå tlg 1710 8/10, p2.
51 DB Boteå tlg 1717 16/1, p45.
52 Överlännäs sockens kyrkoarkiv, nattvardslängd D:1 (Stockeds by)
53 DB Boteå tlg 1748 vårtinget, p40.
54 Överlännäs sockens kyrkoarkiv, dödbok.
55 Hustrun Hedvig anges i nattvardslängden ha tagit första nattvarden i Stocked i början av 1747 och bör därför ha gift sig med Daniel Mellin i slutet av 1746. (Överlännäs sockens kyrkoarkiv).