Adliga ätten Möllers första led 

Återfinnandet av Johan Möllers likpredikan innebär att de tidigare felaktiga uppgifterna om hans föräldrar och barn kan rättas till.

Den 28/2 1631 adlades Johan Möller i Riga1. Han blev svensk undersåte efter Rigas fall 1621, gjorde krigstjänst 1625-16292 och var 1630 svensk kommissarie i Arkangelsk. Han kom sedan att bli den svenska kronans agent (diplomatiske representant) i Moskva1. Ett uppdrag som hans hustru, Catharina Stopia, övertog efter hans bortgång 16324.

Den felaktiga genalogin
I Elgenstiernas ”Den Svenska Adelns Ättartavlor” anges han ha varit son till Arent Möller och Anna Slatte i Riga. Denna uppgift går säkerligen tillbaka på ett dokument från 1781, nämligen den ansökan om förnyat adelskap som ryske statsrådet Johan Conrad Möller inlämnade till Kungl. Maj:t och som bifölls 28/5 17815.

J C Möller kunde inte presentera det ursprungliga sköldebrevet och för att kunna erhålla ett förnyat sköldebrev avkrävdes han en genealogi som visade släktskapet. Han inkom då med nedanstående släkttavla:

I denna slättavla finns flera fel, vilket ska visas nedan. 

Uppgiften om att Johan Möllers moder ska ha hetat Anna Slatte, torde vara ännu ett exempel på försök att göra en utländsk släkt ”finare” genom att hitta på en härstamning från en äldre svensk frälsesläkt. Svenskt Biografiskt Lexikon tror uppenbarligen inte heller på denna Anna Slatte och uppger ingen moder till Johan Möller.

Johan Möllers likpredikan
Nyckeln till Johan Möllers rätta genealogi är ett utdrag ur hans likpredikan som jag återfunnit i verket Chronik der Evangelischen Gemeinden in Moskau2. I boken hänvisas till ett exemplar av den tryckta (tryckt 1632 hos Gerhardum Schröder i Riga) likpredikan som 1876 fanns i arkivet hos ”Estländische Litterärische Gesellschaft”.

Johan avled måndagen den 20/8 1632 i Moskva. I likpredikan berättas att ”Möller war geboren in Riga b. 26 Dec. 1584. Sein Vater ist gewesen Arent Möller Bürger und Eltester der Stadt Riga, seine Mutter Barbara Königin. Seine mit der Tochter des Zacharias Stopius Beyder Medicin Doctoren geschlossene Ehe dauerte 14 Jahre, 8 Monate. Er hinterliess zwei Söhne und zwei Töchter” 

Möller föddes alltså 26/12 1584, gifte sig (troligen i december) 1617 och avled, 47 år gammal, 20/8 1632. 

Möllers föräldrar
När det gäller Johans föräldrar, visar sig uppgiften om att fadern hette Arent Möller vara korrekt, men modern hette Barbara König(in) och inte Anna Slatte. 

Arent Möller (begravd i Riga domkyrka 13/6 16116) var borgare och stadsäldste i Riga. Barbaras släktnamn – König(in) – tyder på att hon tillhörde borgarsläkten König/Koningk7 i Riga, men hon kan naturligtvis även ha kommit från annat håll. Det är inte känt huruvida Arent var gift flera gånger men hans änka, vilket kan ha varit Barbara, begravdes i Riga domkyrka 19/4 16146.

Var den Möllerska släkten kom ifrån är inte känt, men det vapen som Johan förde i sitt sigill innan han blev adlad8 är en intressant ledtråd. Hans sköld innehöll en arm från vänster, hållande en niosvansad katt. Även hjälmprydnaden är en arm hållande en niosvansad katt.

Den niosvansade katten var ett straffredskap som främst användes till sjöss9 och kan tyda på en militär anknytning. Det kan förstås även vara så att vapnet inte var ett släktvapen utan upptogs av Johan Möller själv.

Vidare efterforskningar pågår.

Möllers barn
Enligt likpredikan efterlämnade Johan och hans hustru två söner och två döttrar. Det stämmer bra med det faktum att dessa fyra barn den 5/7 1654 undertecknar en överenskommelse angående godset Lilienhagen10. Sönerna Anders och Henrik Möller som anges i Elgenstierna fanns alltså inte!

Intressant att notera är att dottern Anna var det enda av barnen som "gifte ner sig" med en icke adlig person. Hon gifte sig med Martinus Münsterberg, som var praeceptor, d v s lärare, hos familjen Möller innan han blev pastor3.

Barnen var

 1. Arent Möller, gift med Barbro Stiernfelt13, blev 1667 landshövding i Narva län1,10
 2. Johan Möller, gift med Hedvig Steiglitz12, bosatt på godset Lilienhagen 165410,11
 3. Barbara Möller, gift med överstelöjtnant Alexander Morath10
 4. Anna Möller, gift med pastorn i Moskva Martinus Münsterberg10

Korrekt släkttavla

Källor:

 1. Svenskt biografiskt lexikon, Johan Möller.
 2. Fechner A W, Chronik der evangelischen Gemeinden in Moskau (Moskva 1876). Band 1, sid 211 ff.
 3. d:o. Band 2, sid 448.
 4. Liljedahl R, Sveriges första kvinnliga diplomat. Agenten J M:s maka Catharina Stopia (PHT 1934).
 5. Riksarkivet, Ansökningar om adelsskap. Möller.
 6. Berens J C, Das älteste kirchenbuch der Stadt Riga. I "Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands", 1893.
 7. Napierski J G L, Die Erbebücher der Stadt Riga (Riga 1888).
 8. Riksarkivet, Flera brev i Oxenstiernska samlingen, vol BI:E663.
 9. Nationalencyklopedin.
 10. Riksarkivet, Biographica Möller.
 11. Riksarkivet, Brev i Wijksamlingen (Gustaf Horns och Sigrid Bielkes arkiv), volym E2826.
 12. Lettlands akademiska bibliotek i Riga, Handskrift: Brotze J C, Sammlung Liefländischer Monumente... vol. 1, del 1, dokument BM01030B
 13. Elgenstierna, Den svenska adelns ättartavlor.